Central arbejdstidsaftale

Central arbejdstidsaftale for undervisere i kommunerne

Kære medlem af Esbjerg Lærerforening 

Som du sikkert ved, indgik Lærernes Centralorganisation og KL i sidste uge en central arbejdstidsaftale for undervisere i kommunerne, og denne aftale skal nu til urafstemning blandt alle medlemmer fra d. 25. august kl. 8.00 til 1. september kl. 16.00. 

Aftalen kan du finde i sin fulde tekst her: 

/loen-og-vilkaar/overenskomst/periodeforandling-om-arbejdstid-2020 

I meget korte træk er her et forsøg på at opridse de væsentligste elementer:

 • Kommune og kreds samarbejder hvert år om at indhente fælles viden, som kan have betydning for kommunens prioritering af lærernes arbejdstid og opgaver
 • Kommune og kreds drøfter hvert år ressourcetildelingen til skolerne og betydningen for anvendelsen af lærernes arbejdstid. Herunder et rimeligt forhold mellem undervisning og forberedelse.
 • Ledelse og TR drøfter forud for skoleårets planlægning prioriteringer af lærernes arbejdstid. Herunder sammenhæng mellem tid og opgaver samt et rimeligt forhold mellem undervisning og individuel forberedelse
 • Skoleledelsen udarbejder på denne bagrund en skoleplan, som præsenteres for lærerne med henblik på, at lærerne kan kvalificere den forud for, at ledelsen træffer endelig beslutning.
 • Ændringer i den planlagte arbejdstid udenfor tidsrummet fra kl. 7.30 til kl. 16.30 skal varsles med mindst 4 uger, medmindre andet aftales med tillidsrepræsentanten.
 • Opgaveoversigten udleveres til læreren senest 5 uger før normperiodens begyndelse.
 • Opgaveoversigten skal indeholde:
  • Lærerens planlagte tid til undervisning
  • Estimeret tid til individuel forberedelse
  • Angivelse af eventuel ikke disponeret tid.
  • Estimereret tid til opgaver som ledelsen skønner til mindst 60 timer.
 • Forberedelse skal kunne afvikles som sammenhængende og effektiv.
 • Forberedelse kan ikke planlægges til at ligge i elevpauser, hvor læreren har undervisning umiddelbart før og efter elevpausen
 • Hvis læreren oplever, at forberedelsestiden reduceres, har læreren mulighed for at bede ledelsen om at placere/skemalægge forberedelsestiden.
 • Ret til nedsat arbejdstid ved 60 år
  • Overgangsordningen permanentgøres - Ret til nedsat tid med op til 175 timer mod tilsvarende lønnedgang med fuld pensionsindbetaling af hidtidig beskæftigelsesgrad
 • Ledelsen udleverer til læreren en opgørelse over den præsterede arbejdstid mindst ved udgangen af hver 3. måned
 • Afspadsering af minimum 4 timers varighed.
 • Hvis samarbejdet på kommuneniveau ikke fungerer, kan hver af de lokale parter anmode om rådgivning hos de centrale parter til at forbedre samarbejdet
 • I tilfælde af, at samarbejdet på skoleniveau ikke fungerer, bistår kommunen og den lokale kreds med at forbedre samarbejdet. 

I kredsstyrelsen har vi drøftet aftalens muligheder og begrænsninger og er enige om, at vi kunne have ønsket os en aftale af langt mere ressourcebindende karakter. Vi er dog ikke helt enige, når det kommer til spørgsmålet om perspektiverne i hhv. et ja og et nej.

3 kredsstyrelsesmedlemmer stemmer nej imens 4 stemmer ja.

Når du som medlem skal gøre op med sig selv om du vil stemme ja eller nej til aftalen, vil det være relevant at stille dig selv en række spørgsmål.

Bidrager aftalen med elementer, som betyder forbedringer for mine arbejdsvilkår?

Tror jeg på, at vi med et nej kan få en bedre aftale forhandlet hjem ved kommende overenskomstforhandlinger, eller at det vil lægge så stort et pres på regeringen, at de tilfører de nødvendige ressourcer til folkeskolen?

Tror jeg på, at aftalen kan danne fundament for forhandlinger om en lokal arbejdstidsaftale?

Som medlem har du muligvis interesse i at vide, hvad jeg som formand stemmer.

Jeg har valgt at stemme ja.

For mig er der mange forskellige grunde til at stemme ja, men helt kort fortalt, så har jeg valgt sådan fordi jeg tror på, at vi i Esbjerg og Fanø kommuner kan bruge aftalen som afsæt til forhandlinger om lokale aftaler – også af mere ressourcebindende karakter.

I Esbjerg kommune er vi allerede i dialog med flere niveauer på rådhuset, og vi er helt enige om, at vi skal arbejde for at have en lokal arbejdstidsaftale klar i god tid inden august 2021.

Jeg tror på, at det kan lykkes.

En uddybning af mit og de øvrige kredsstyrelsesmedlemmers valg vil du i de kommende dage kunne følge i kredsens facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/145918382246115 samt på vores hjemmeside: https://www.elf100.dk/

Uanset om du beslutter dig for at stemme ja eller nej, skal du vide, at vi i Esbjerg Lærerforening respekterer medlemmernes beslutning, og vi fortsætter selvfølgelig kampen for at forbedre dine arbejdsvilkår uanset, hvordan afstemningen falder ud.

Du opfordres hermed til at blande dig i debatten på lærerværelset, i medierne, på de digitale medlemsmøder, på de sociale medier og med venner og bekendte, men husk at sammenholdet i foreningen er vores største fælles styrke! Det skal det også være på den anden side af afstemningen.

Frem for alt håber jeg, I vil tage stilling og stemme.

Med venlig hilsen

Maja Gundermann Østergaard
Formand
Esbjerg Lærerforening 

Emner

Målgruppe