Kredsstyrelsesmedlemmers holdning om Urafstemningen

Jeg stemmer ja. Hvad gør du?

Jeg mener, at aftalen rummer muligheder for forbedring af vores arbejdsvilkår såvel centralt som lokalt.  

Opgaveoversigternes skal beskrives og tidsomfanget estimeres. Den ikke disponerede tid skal fremgå af opgaveoversigten. Den individuelle forberedelse skal fremgå med estimeret tid og kan ikke skemalægges i elevernes pauser med mindre du har lektionen før eller efter elevpausen. Din leder skal udarbejde en beskrivelse af opgavernes indhold. Der skal tid på opgaver over 60 timer. Opgaverne skal fremgå med en detaljeringsgrad, så ledelse og lærer sammen kan vurdere sammenhængen mellem lærerens tid og opgaver. Ledelsen skal udlevere en opgørelse over den præsterede arbejdstid mindst ved udgangen af hver 3. måned.  

TR skal inddrages i arbejdstilrettelæggelsen og prioriteringer. Ledelse og personale skal være i dialog inden den endelige prioritering og opgaveoversigternes udarbejdelse. Kommunen skal skriftligt redegøre og drøfte prioriteringer overfor ELF - herunder fx. det gennemsnitlige undervisningstal og kommunale beslutninger med konsekvenser for lærernes arbejdstid - fx. forberedelsestid og projekter som fx. MIL kompetencekurser.  

Seniorordningen bliver permanent. Når man fylder 60 år, har man ret til nedsat tid på 175 timer med fuld pensionsoptjening. 

Lokale aftaler opsiges ikke og skal gå hånd i hånd med arbejdstidsaftalen. Altså fix og flekstidsaftalen bevares. 

Hvis urafstemningen stemmer arbejdstidsaftalen hjem, så har vi en aftale og ikke en lov. I aftalen er vi som Kredsstyrelse, TR og lærer sikret indflydelse på arbejdsopgaverne og tiden. Aftalen kan forhandles lokalt. 

Jeg kunne selvfølgelig have ønsket mig tilbage til før 2013, og at vi havde fået den tabte undervisningsmængde reduceret tilsvarende tiden før 2014. Den daværende regering viste ikke megen forståelse for vores arbejdsvilkår og desværre heller ikke den tidligere regering. Den nuværende regering sender dog signaler og ønsker om forbedrede arbejdsvilkår for lærerne. Jeg havde gerne set tid på samtlige opgaver i opgaveoversigten. Det kan vi over tid med en lokalaftale forbedre og ved kommende centrale overenskomstforhandlinger. Vi har som kredsstyrelse siden forhandlingerne, der kuldsejlede modtaget henvendelser fra borgmesteren og formanden for børn og familie og mødt større velvilje for enighed om en lokalaftale. Det skal vi selvfølgelig arbejde videre på og gerne ende med en lokalaftale, der sikrer lærerne endnu bedre arbejdsvilkår og gerne med flere tal på opgaveoversigten og gerne med en forberedelsesfaktor. Opgaver og ressourcer i folkeskolen hænger ikke sammen. Det skal vi sammen med de øvrige ansatte i den offentlige sektor forsøge at rette op på. Det kan arbejdstidsaftalen desværre ikke rette op på. Havde du håbet på et undervisningsmax på 750 timer og forberedelsesfaktor på 0,5 er du naturligvis skuffet over resultatet af forhandlingerne. Jeg er bange for at et nej til aftalen ikke vil bringe os frem til ovennævnte ved en eventuel forhandling ved OK-21 og stemmer altså ja til aftalesporet. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at vi bruger vores stemme ved urafstemningen og altså senest den 1. september tilkendegiver vores holdning. Det giver DLF og ELF det faktiske billede i de videre forhandlinger centralt og lokalt. 

 

Lars Overgaard Larsen

-------------------------------------------------------------

Din stemme er vigtig, uanset hvad du stemmer. Vi skal have et reelt billede af, hvad medlemmerne mener.  

Det er et vanskeligt valg, vi står overfor her til urafstemningen, for uanset et ”ja” eller et ”nej”, så er der ikke noget, der er sikkert. Jeg stemmer ja, fordi jeg forfølger den linje, som både DLF og ELF lagde for dagen efter regeringsindgrebet i 2013. Et hvert skridt væk fra LOV409 er vigtigt, og den strategi forfølger jeg stadigvæk.  

I denne overenskomst er kredsen, tillidsrepræsentanten og lærerne skrevet ind som væsentlige aktører på forskellige niveauer modsat LOV 409. Det skal være med til, at beslutningerne om prioriteringerne på kommune- og skoleniveau træffes på oplyst grundlag, så gennemsigtigheden i opgaveoversigten bliver bedre. Der skal to til en tango, så lederne og skoleafdelingen skal også sadle om i forhold til, hvad der fremover forventes af dem. Der skal samarbejde til, der skal lyttes, og der skal være reel vilje til at ville denne aftale eller indgå en lokalaftale i kommunerne. Det forventer jeg bliver en realitet, for bliver det et ja, så er der to parter, der er forpligtet af aftalen.  

Redder det så folkeskolen, og får vi det samme som før 2013? Nej, det er jeg ikke så naiv at tro, men jeg tror på, at gennemsigtighed i opgaveoversigten og klarhed over, hvad der forventes af én, kan være med til at skabe overblik over ens egen situation. Vi skal ikke arbejde for mere, end der betales for med løn og timer. Spørgsmålet er naturligvis, om man kan holde til det?

Der er et utroligt stort pres på den enkelte lærer. I gennemsnit 100 flere undervisningstimer årligt siden 2013, samtidig med, at der er kommet mange flere dokumentationsopgaver og inklusionselever. Jeg forventer, at vi med de indbyggede møder jf. arbejdstidsaftalen om arbejdsopgaverne, økonomien i det og lærernes tilbagemeldinger får tydeliggjort det store pres, lærerne står i og overfor - det skal der handles på, og forhåbentligt kan vi lokalt og i hele landet nå frem til at sætte tid af til de opgaver, der skal sikre kvalitet i kerneundervisningen.  

Jeg så også gerne, om vi kunne sætte undervisningstimetallet ned - det kan lade sig gøre i nogle kommuner, mens andre ligger væsentlig højere. Det er en kommunal prioritering, men at komme tilbage til at undervise ca. 40 % af nettotiden - 660 klokketimer, som gennemsnitstallet var før 2013, det er i min optik kun regeringen og forligspartierne, der kan ændre på det tal, for indgrebet i vores arbejdstid skulle finansiere folkeskolereformen i 2013, og de to ting hænger uløseligt sammen. Der er tale om så mange flere mia. kr., som KL ikke ligger inde med som noget ekstra i en overenskomstforhandling. Derfor skal vi uanset resultatet af denne afstemning blive ved med at argumentere og presse regeringen og forligspartierne i forhold til at få tilbagerullet indgrebet i 2013.  

Vi har i kredsstyrelsen ikke anbefalet hverken et nej eller et ja - vi forklarer nøgternt hver især, hvad der ligger til grund for vores individuelle beslutning. Det er nu op til jer at lave en plus- og minusside på fordele og ulemper, og så i sidste ende sætte krydset, hvor I mener, at det skal være.  

 

Karsten Munk Nielsen

Emner

Målgruppe